Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Rijksmuseumshop bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van de webshop van het Rijksmuseum.

1.2 Rijksmuseum: Stichting het Rijksmuseum, Afdeling Commerciële Zaken, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215141, BTW-nummer NL 803813636B01. Het kantooradres van het Rijksmuseum is Hobbemastraat 20, 1071 ZC Amsterdam.

1.3 Webshop: de webshop van het Rijksmuseum, te raadplegen via www.rijksmuseumshop.nl.

1.4 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Webshop een Overeenkomst aangaat met het Rijksmuseum. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.

1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen het Rijksmuseum en Koper die op afstand (en dus niet in een van de winkels van het Rijksmuseum) wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

2. Communicatie

2.1 Voor alle vragen en opmerkingen met het Rijksmuseum over de Webshop kan Koper een e-mail sturen aan customercare@rijksmuseum.nl. Koper kan ook een brief sturen aan het in artikel 1 genoemde postadres, onder duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

 

3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van het Rijksmuseum zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Afwijkende voorwaarden van Koper worden van de hand gewezen, tenzij het Rijksmuseum die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op producten van derden die in de Webshop getoond worden en waarbij Koper bij het aanklikken van dat product wordt doorgeleid naar de webwinkel van die derde om het product op die webwinkel te bestellen.

 

4. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Wholesale Webshop vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 De actuele verzendkosten voor verzending binnen en buiten Nederland zijn te vinden op www.rijksmuseumshop.nl/nl/levering-retour. De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven op het scherm ‘winkelmand’.

4.3 Hoewel de inhoud van de Webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het Rijksmuseum niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van het Rijksmuseum afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten.

 

5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van het Rijksmuseum, namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.

5.2 Het Rijksmuseum bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

6. Betaling

6.1 Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Het Rijksmuseum is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

 

7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Zodra het Rijksmuseum de bestelling heeft ontvangen, stuurt het Rijksmuseum de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.

7.2 Bestelde producten worden in beginsel binnen 14 dagen verzonden.

7.3 Indien het Rijksmuseum de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren stelt het Rijksmuseum Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

7.4 Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen drie dagen schriftelijk aan het Rijksmuseum te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 8 (garantie en conformiteit).

7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

 

8. Garantie; klachtenprocedure

8.1 Het Rijksmuseum staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webshop voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

8.2 Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van het Rijksmuseum, dan kan Koper bij het Rijksmuseum per e-mail of per post een klacht indienen.

8.3 Het Rijksmuseum streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Het Rijksmuseum verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform het op de Webshop gepubliceerde privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op www.rijksmuseumshop.nl/nl/privacy.

 

10. Slotbepalingen

10.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam.

10.3 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 

11. Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid (alleen voor toepassing op bedrijfsmatige Kopers)

11.1 Zolang Koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van het Rijksmuseum.

11.2 Dit artikel 12 is slechts van toepassing indien Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, namelijk door in de bestelprocedure zijn of haar bedrijfsnaam in te vullen.

11.3 De totale aansprakelijkheid van het Rijksmuseum jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Rijksmuseum.

11.4 Aansprakelijkheid van het Rijksmuseum jegens Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.5 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op het Rijksmuseum jegens Koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding word gebaseerd.

11.6 De aansprakelijkheid van het Rijksmuseum jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper het Rijksmuseum onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en het Rijksmuseum ook na de daarin genoemde termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het Rijksmuseum in staat is adequaat te reageren.

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Rijksmuseum meldt.

11.8 In geval van overmacht is het Rijksmuseum niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.

 

 

 

 

 

Versie 20170310

 

 

Laatst bekeken