Privacy beleid

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN HET RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.rijksmuseum.nl en alle andere websites die door

of namens de Stichting Het Rijksmuseum te Amsterdam gepubliceerd worden. Het Rijksmuseum behoudt zich het recht

voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing

zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere

diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Rijksmuseum aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Rijksmuseum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn

van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

4. Het Rijksmuseum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink

impliceert niet dat het Rijksmuseum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Rijksmuseum de

inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze

website in uw website is echter niet toegestaan.

6. Het Rijksmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op

deze website geplaatst wordt. Het Rijksmuseum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste

reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie (waaronder begrepen uw username, de inhoud van uw

Rijksstudio en door u geüploade eigen creaties) plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen

of informatie elders te (her)gebruiken. Met de Rijksmuseum Live API kunnen derden onafhankelijk van het Rijksmuseum

de inhoud van deze website voor eigen producten (her)gebruiken.

7. Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van het Rijksmuseum

als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat

deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Rijksmuseum in alle gevallen gerechtigd is licenties te

verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

8. De merken en logo's van het Rijksmuseum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken

is niet toegestaan.

9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Stichting Het Rijksmuseum,

Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam, 020 6747000 of via website@rijksmuseum.nl.

10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke

voorwaarden.

Privacybeleid

11. Voor het Rijksmuseum en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van

bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Rijksmuseum is erop gericht om uw privacy zoveel

mogelijk te beschermen.

12. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Rijksmuseum

(en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het Rijksmuseum aangeboden

producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt

op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Rijksmuseum meer wenst te ontvangen, kunt u

deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar website@rijksmuseum.nl of door u af te melden

via de link in onze e-mail nieuwsbrieven. Het Rijksmuseum geeft uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw

uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het Rijksmuseum derden inschakelt voor

het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webwinkel. In dit kader zullen bepaalde

persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden

en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Rijksmuseum dat doet.

13. Het Rijksmuseum verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke

gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Indien u een Rijksstudio heeft, een gebruikersaccount

aanmaakt, een abonnement op een e-mail nieuwsbrief heeft of een e-ticket koopt geeft u het Rijksmuseum een of

meer van uw navolgende (persoons)gegevens. Rijksstudio: titel, korte beschrijving , verzamelingen, captions, username,

uploads, profielfoto. Persoonsgegevens: geslacht, voornaam, achternaam, e-mail adres, adres, land, voorkeurstaal, telefoonnummer.

Overige gegevens: e-mail nieuwsbrief abonnement, museumbezoek, e-tickets. Een Rijksstudioverzameling

is openbaar tenzij u deze afschermt. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar.

14. Het Rijksmuseum behoudt zich het recht voor om een verzameling zonder voorafgaand bericht en zonder motivering

te verwijderen van de website, indien deze naar de mening van het Rijksmuseum onnodig grievend of aanstootgevend

is, of om redenen van technisch beheer van de website. Het Rijksmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de

gevolgen van een dergelijke verwijdering.

15. De bestelling en productie van kaarten, poster, canvas, aluminium en plexiglas in Rijksstudio geschiedt onder de

algemene voorwaarden van Peecho.

Naar boven